ระบบปิดค่ะ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ โทร. 02-613-2230 หรือ 02-613-2249 หรือ Add Line OA https://lin.ee/rjCMpha

Language:

การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา
เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

เวลา 9:00 – 15:00 น. โดยระบบออนไลน์


ระบบจะบันทึกรหัสผู้เข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบการเข้าใช้สิทธิเสนอชื่อเท่านั้น และออกแบบให้ป้องกันข้อมูลการเสนอชื่ออย่างรัดกุม
ไม่สามารถสืบค้นหรือเก็บข้อมูลการเสนอชื่อของผู้เสนอชื่อได้


ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

              คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้(ส่วนงาน) ลูกจ้างประจำส่วนงาน และนักศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีทุกคนดูรายละเอียด

สายอาจารย์ / สายเจ้าหน้าที่ / สายนักศึกษา BBA, ป.ตรี (ไทย), ป.โท และ ป.เอก