MRE

ลำดับวันที่สอบเวลาห้องรหัสนักศึกษาชื่อ-นามสกุลปีการศึกษาหัวข้อ Thesis/ISประเภทงานอาจารย์ที่ปรึกษา
1 2020/02/2410.00-11.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034409ธีรพจน์ พิสิฐวุฒินันท์ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงแรมสําหรับรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE แบบ Use Looking for SiteIS2 รศ.ดร. นิติ รัตนปรีชาเวช
2 2020/02/2411.00-12.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034680วริศรา ผลชีวิน 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรมในบางแสน ชลบุรีIS2 รศ.ดร. นิติ รัตนปรีชาเวช
3 2020/02/2413.00-14.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034490ปวีณ วิทยาพันธุ์ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บนที่ดินอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการIS2 รศ.ดร. นิติ รัตนปรีชาเวช
4 2020/02/2414.00-15.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034540พัทธมน กิตติวราวุฒิ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการบ้านเดี่ยวแกรนด์มณีรินทร์ ถนนข้าวหลามIS2 รศ.ดร. นิติ รัตนปรีชาเวช
5 2020/02/2415.00-16.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034565พิริยะ ชวาลวราเกียรติ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริเวณพื้นที่ซอยสุขุมวิท 101/1 กรุงเทพมหานครIS2 รศ.ดร. นิติ รัตนปรีชาเวช
6 2020/02/2416.00-17.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034060กัญรัช วิวัฒน์เดชากุล 3 / 2019 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงบนพื้นที่ดินเปล่า อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาIS2 รศ.ดร. นิติ รัตนปรีชาเวช
7 2020/02/2417.00-18.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034128ไกรวิชญ์ เดิมหลิ่ม 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสถานที่พักตากอากาศ จังหวัดกระบี่IS2 รศ.ดร. นิติ รัตนปรีชาเวช
8 2020/02/2510.00-11.00 418 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034615โยษิตา พาราพิทักษ์ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาอาคารมิกซ์ยูส บนที่ดินของอาคารปานจิตต์ในซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55)IS2 อ.ดร. พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
9 2020/02/2511.00-12.00 418 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034029กฤตณัฐ กฤษณวิภาคพร 3 / 2019 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์IS2 อ.ดร. พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
10 2020/02/2513.00-14.00 418 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034219ชลธิชา รอดจินดา 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยแบบแชร์ร่วมกันของผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ตIS2 อ.ดร. พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
11 2020/02/2514.00-15.00 418 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034326ทิพากร ณ บางช้าง 3 / 2019 การศึกษาการยอมรับของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อมาตรการการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน: กรณีศึกษาการปรับปรุงมาตรการจูงใจทางผังเมืองในIS2 อ.ดร. พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
12 2020/02/2515.00-16.00 418 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034847เสาวลักษณ์ กิตติญาณปัญญา 3 / 2019 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุของกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคต ในกรุงเทพมหานครIS2 อ.ดร. พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
13 2020/02/259.00-10.00 418 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034763ศุภชัย เขียวงาม 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอาคารร้างในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส ระหว่างสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงสถานีหมอชิตIS2 อ.ดร. พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
14 2020/02/2715.00-16.00 โดมดำรงค์ ตึกคณะพาณิชย์(รังสิต) 6102034516พงศ์พันธ์ พานิชกุล 3 / 2019 ทำไมการระดมทุนแบบ crowdfunding เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย?IS2 ผศ.ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
15 2020/03/0210.00-11.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034169จักรชัย เอื้อจิรกาล 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินลนถนนบรมราชชนนีIS2 ผศ.ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช
16 2020/03/0211.00-12.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034177จิตตมาส ศรีวิหค 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีIS2 ผศ.ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช
17 2020/03/0213.00-14.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034318ทวิตา เอกอัครวิจิตร 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งIS2 ผศ.ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช
18 2020/03/0214.00-15.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034391ธีรติ ภู่อินทร์ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน บริเวณย่านสุขุมวิท 77IS2 ผศ.ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช
19 2020/03/0215.00-16.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034466เบญจพร ปานสุข 3 / 2019 ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาที่อยู่อาศัย ย่านบางนาIS2 ผศ.ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช
20 2020/03/0216.00-17.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034482ปรียาภรณ์ พันธ์สวัสดิ์ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่ดิน บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.7IS2 ผศ.ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช
21 2020/03/0217.00-18.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034854อัจฉรียา มาแก้ว 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบนที่ดินซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี)IS2 ผศ.ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช
22 2020/03/029.00-10.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034136คมภพ รักจรรยา 3 / 2019 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนนทุบรีIS2 ผศ.ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช
23 2020/03/0310.00-11.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034300ทรงพล ชัยศิลป์เจริญ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินบริเวณถนนราชพฤกษ์IS2 ผศ.ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช
24 2020/03/038.00-9.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034235ชวิศา วงศ์ไกรศรี 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินเปล่า บริเวณถนนบางบ่อ-คลองด่าน (เทพารักษ์) อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการIS2 ผศ.ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช
25 2020/03/039.00-10.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034243ชัชชัย โชควนิช 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินบริเวณซอยลาดพร้าว 23IS2 ผศ.ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช
26 2020/03/0510.00-12.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034664ลภาภัช ลีลาวิไลลักษณ์ 3 / 2019 แนวทางสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยอัจริยะสำหรับผู้สูงอายุ – การศึกษาวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้ของผู้สูงวัยThesis อ.ดร. พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
27 2020/03/0514.00-15.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034276ณัชกุล วิริยะอุดมชาติ 3 / 2019 การศึกษาปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริทรัพย์อย่างยั่งยืนบนพื้นที่ชุมชนเดิม : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านครัว เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครIS2 อ.ดร. พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
28 2020/03/0515.00-16.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034359ธนวรรณ ไพบูลย์บริรักษ์ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาคลังสินค้าหลากหลายผู้เช่าเพื่อสนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซในกรุงเทพมหานครIS2 อ.ดร. พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
29 2020/03/0516.00-17.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034722วิชญ์ ตั้งชูทองชัย 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอาคารชุดอย่างยั่งยืน ในเขตลาดพร้าว-จตุจักร กรุงเทพมหานครIS2 อ.ดร. พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
30 2020/03/0610.00-11.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034656ลฎาภา เอมประณีตร์ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินท้องที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองIS2 รศ.ดร. สุพีชา พาณิชย์ปฐม
31 2020/03/0613.00-14.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034334ธนธรณ์ ศิลปโสภณ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าวIS2 ผศ.ดร. สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
32 2020/03/0614.00-15.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034599มงคล ส่องแสงจินดา 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการคอนโดมิเนียม สำหรับกลุ่ม generation Y ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลIS2 ผศ.ดร. สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
33 2020/03/0615.00-16.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034821สุภาคย์ อาวัชนาการกูล 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบนที่ดินเปล่าบริเวณถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯIS2 ผศ.ดร. สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
34 2020/03/069.00-10.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034508ปิยะฉัตร บุณยะธีระ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินบริเวณ ถนนพระราม 4 ตัดสุขุมวิท (แยกกล้วยน้ำไท)IS2 รศ.ดร. สุพีชา พาณิชย์ปฐม
35 2020/03/1010.00-11.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034797สุธนัช สุขุมาลพันธ์ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาที่ดินบริเวณเกษตรศาสตร์-รัชโยธินIS2 อ.ดร. ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
36 2020/03/108.00-9.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034458นิสากร เอกสมุทร 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบริเวณถนนสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาครIS2 อ.ดร. ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
37 2020/03/109.00-10.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034649รัฐกิตต์ กิตติมั่นคง 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินบริเวณตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีIS2 อ.ดร. ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
38 2020/03/1210.00-11.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034045กฤษณ์นันท์ เลาหกิตติกุล 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการพัฒนาปรับปรุงอาคารเก่าบนถนนไมตรีจิตต์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย(สำเพ็ง) จังหวัดกรุงเทพมหานครIS2 อ.ดร. ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
39 2020/03/1211.00-12.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034086กัมปนาท เหล่าอุตสาหะ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบในเขตตลิ่งชันIS2 อ.ดร. ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
40 2020/03/1213.00-15.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034805สุธนัญญา จั่วแจ่มใส 3 / 2019 บทบาทของประสบการณ์การเดินศูนย์การค้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความภักดีต่อศูนย์การค้าระดับภูมิภาคThesis รศ.ดร. สุพีชา พาณิชย์ปฐม
41 2020/03/1215.00-16.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034342ธนพร บุญศรี 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาที่ดินบริเวณสาทร-เจริญราษฎร์IS2 รศ.ดร. สุพีชา พาณิชย์ปฐม
42 2020/03/1216.00-17.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034433นิรชา วงษ์ก่อ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าในพื้นที่บริเวณถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า (กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่)IS2 รศ.ดร. สุพีชา พาณิชย์ปฐม
43 2020/03/129.00-10.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034011กมลวรรณ อาริยวัฒน์ 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ของที่ดินบริเวณอำเภอเมืองฉะเชิงเทราIS2 อ.ดร. ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
44 2020/03/1310.00-11.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034151คุณากร ตรีกนกวิทยา 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการคอนโดเทลในกรุงเทพมหานครIS2 อ.ดร. ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
45 2020/03/1311.00-12.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034227ชวิน ปุรินทราภิบาล 3 / 2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ บริเวณถนนเทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการIS2 อ.ดร. ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
46 2020/03/2110.00-12.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034771ศุภวิชญ์ แดงสอน 3 / 2019 บทบาทความความไว้วางใจในโรงแรมสีเขียวคือตัวแปรโดยตรงหรือตัวแปรสื่อกลางที่มีผลกระทบThesis รศ.ดร. สุพีชา พาณิชย์ปฐม
47 2020/03/2113.00-15.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034714วาสนา ดวงดี 3 / 2019 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าที่ดินเปล่าThesis อ.ดร. ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
48 2020/03/2115.00-17.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034532พลจักร ลีลายุวัฒน์ 3 / 2019 การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในงานดีไซน์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์Thesis อ.ดร. ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
49 2020/03/218.00-10.00 423 ตึกคณะพาณิชย์ 6102034193ชญานุช วศินสังวร 3 / 2019 ความเต็มใจที่จะจ่ายเงินและคุณลักษณะที่เป็นที่ชื่นชอบของศูนย์การค้าสำหรับผู้สูงอายุThesis รศ.ดร. สุพีชา พาณิชย์ปฐม

หากสนใจเข้าร่วมฟัง กรุณาติดต่อโครงการ MRE ที่โทร 02-6132260 ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 วันทำการ